Israels Van Kessel – Echtscheiding en Mediation

Personen en Familierecht

Ons kantoor biedt gespecialiseerde rechtshulp op het gebied van (echt)scheidingen.
Ook worden zaken behandeld op het gebied van erfrecht, ondercuratelestelling, naamswijziging en adoptie.

Bij scheidingen waarbij een woning (lang) te koop staat of dreigt te staan zijn wij in staat met u werkbare afspraken op papier te zetten zodat beide partijen verder kunnen.

Echtscheiding 

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis die veel veranderingen met zich meebrengt. Wordt u geconfronteerd met een echtscheiding dan spelen allerlei zaken tegelijk. Naast de emotionele aspecten zijn er financiële en juridische kwesties en dienen belangrijke beslissingen genomen te worden. Hulp daarbij van een advocaat en/of mediator die kennis heeft van het personen- en familierecht kan niet alleen wenselijk zijn maar ook nodig. Om u de juiste bijstand te kunnen verlenen beschikken wij over ruime kennis en ervaring.

Maatwerk

Maatwerk is noodzakelijk, ieder mens is anders, elke zaak is uniek. Voorafgaand aan uw echtscheiding kijken wij naar welk traject in uw zaak gepast is. Er zijn verschillende mogelijkheden. Denkt u dat u er samen uit zou kunnen komen en vindt u het belangrijk dat het contact met uw ex-partner zo goed mogelijk blijft, dan verdient mediation voorkeur. Lukt dat niet dan kan de scheiding worden ingezet met behulp van een eigen advocaat in een juridische procedure of samen met ieder een advocaat in een zogenaamde overlegscheiding.

Tijdelijke regeling

Soms maakt een situatie het noodzakelijk dat een tijdelijke regeling, voor de duur van de echtscheidingsprocedure, wordt getroffen voor de kinderen, alimentatie en de woning. In deze situatie kunnen wij u adviseren over het indienen van een voorlopige voorziening procedure of kort geding.

Mediation MfN

Achter keiharde standpunten liggen vaak hele legitieme wensen die de basis kunnen vormen voor oplossingen.

Mediation is een ander woord voor conflictbemiddeling. Een neutrale derde (de mediator) begeleidt partijen bij een geschil om zelf oplossingen te zoeken voor hun probleem. Belangrijk uitgangspunt, naast vrijwilligheid, is vertrouwelijkheid.

Toekomstgericht

Basis van de mediation is dat er wordt onderhandeld over behoeften en belangen van mensen en niet over (juridische) standpunten. In overleg krijgen partijen inzicht in elkaars beweegredenen en wensen voor nu en voor de toekomst. Op basis daarvan worden oplossingen gezocht die in beider belang zijn. Mediation is toekomstgericht onderhandelen.

-Is Mediation iets voor u?

-Wilt u een snelle oplossing?;
-Vindt u het belangrijk om de communicatie goed te houden of te verbeteren?;
-Wilt u met uw ex-partner samen bepalen wat belangrijk is voor u?;
-Wilt u de kosten zo laag mogelijk houden?

Speelt één van deze zaken voor u een rol, dan kan mediation geschikt zijn voor u. De mediator is neutraal, zorgt voor een vertrouwelijke omgeving en biedt deskundige begeleiding bij het maken van afspraken tussen u en uw ex partner.

Hoe werkt mediation?
Krijg ik bij mediation wel waar ik recht op heb?
Hoe lang duurt mediation?
Hoe zit het met de kwaliteit van de mediator?

Meer info

Hoe werkt mediation?

Eerst wordt met u een inventarisatie gemaakt van uw situatie en van de zaken waar afspraken over gemaakt moeten worden. Bij een echtscheiding ontvangt u een lijst met documenten en informatie die u dient te verzamelen en eventueel een lijst met vragen voor van het maken van een ouderschapsplan. Hiermee wordt in kaart gebracht wat door u dient te worden geregeld en wordt
met u besproken welke regelingen u in het kader van de scheiding wilt treffen. Deze afspraken worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant en (bij minderjarige kinderen) in een ouderschapsplan.

Krijg ik bij mediation wel waar ik recht op heb?

Hoewel partijen in mediation zelf zoeken naar oplossingen blijven de (juridische) rechten van partijen nooit buiten de onderhandelingen. In praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld bij alimentatiekwesties een berekening wordt gemaakt met behulp van de normen (Trema) en software (INA) die de rechtbank ook gebruikt. De afspraken die partijen maken worden bovendien altijd juridisch getoetst door een advocaat van ons kantoor.

Hoe lang duurt mediation?

De duur van de mediation is afhankelijk van het soort zaak. Bij een wijziging omgangsregeling of alimentatie kan dit meestal binnen één of twee gesprekken. Bij een scheiding is de duur mede afhankelijk van hetgeen partijen moeten regelen. Natuurlijk kosten ook het maken van een berekening, verslag of overeenkomst (convenant) en, bij een echtscheiding, indiening van een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de rechtbank en inschrijving in de diverse registers de nodige tijd.

Tijdens de hele procedure heeft u één contactpersoon, de mediator. U hoeft niet te verschijnen op de rechtbank. Omdat de lijnen kort zijn is het aantal uren dat in mediation besteed wordt in een echtscheiding gemiddeld half zo groot als bij een procedure op tegenspraak. Dat scheelt dus niet alleen tijd, maar ook geld.

Hoe zit het met de kwaliteit van de mediator?

Mediator is geen beschermd beroep. Iedereen kan zich dus mediator noemen. Christina Hosman is als MfN registermediator (beschermde titel) verbonden aan de MfN (Mediators Federatie Nederland) welke kennis, vaardigheid in praktijk en werkwijze toetst en ondersteunt. Permanente scholing is onderdeel van de vereisten.

Een MfN registermediator werkt met een Mediationovereenkomst waarin diverse afspraken met betrekking tot de mediation zijn vastgelegd en waar u elkaar en de mediator aan kunt houden. Het MfN heeft bovendien een klachtenregeling waarvan u gebruik kunt maken als u ontevreden bent over de mediator. Voor meer informatie zie: www.mediatorsfederatienederland.nl

Alimentatie

Bij een scheiding, maar ook jaren na het beëindigen van een huwelijk of relatie, komt partner- of kinderalimentatie ter sprake. Na ontbinding van een huwelijk blijft er tussen ex-partners een zorglicht bestaan, ook blijven ouders na echtscheiding verantwoordelijk voor de kosten van levensonderhoud van hun kinderen.

Nieuwe richtlijnen

Vanaf 1 januari 2015 gelden ten aanzien van de kindregelingen nieuwe regels bij de belastingdienst.  Wilt u weten wat dit voor u zou kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Specifieke situatie

Of er alimentatie betaald moet worden en, zo ja hoeveel en voor welke duur, is afhankelijk van uw specifieke situatie. Bij een wijziging van uw situatie of die van uw ex-partner kan het wenselijk of nodig zijn dat de alimentatie wordt herberekend en bijgesteld. Wij staan u daar graag in bij.

Cijfers zeggen niet alles

De hoogte en de duur van een alimentatieverplichting verschilt per persoon, per situatie. De cijfers op zich zeggen niet alles, er zal gekeken moeten worden naar alle factoren, zeker indien er sprake is van een onderneming.

Wijziging

Bij een wijziging van die omstandigheden kunt u bijvoorbeeld denken aan een:
– wijziging van inkomen;
– samenwoning met een nieuwe partner;
– nieuwe gezinssamenstelling;
– wijziging verdeling van zorg- en opvoedingstaken van de kinderen (omgangsregeling).

Gezag en omgang

Gezag

Gezag wil zeggen dat iemand verantwoordelijk is voor de verzorging en opvoeding van een kind en het kind wettelijk vertegenwoordigt tot achttienjarige leeftijd. Gezag kan worden uitgeoefend door beide ouders, door één ouder of door een ouder en een niet-ouder samen (dat kan bijvoorbeeld de nieuwe partner zijn die het kind samen met een van de ouders opvoedt).

Scheiding en gezag

Is een kind tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren dan hebben beide ouders samen het ouderlijk gezag tenzij zich een bijzondere situatie voordoet. Na een echtscheiding of verbreking van het geregistreerd partnerschap blijven beide ouders in principe gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag. Slechts in uitzonderlijke situaties wordt hiervan afgeweken.

Wijziging gezag

Is er sprake van een (dringende) reden om het ouderlijk gezag te wijzigen dan kunnen wij daartoe namens u een verzoek indienen bij de rechter. Dit kan een verzoek zijn tot wijziging van het gezamenlijk gezag naar eenzijdig gezag (één der ouders) of andersom.

Geschil

Gezamenlijk gezag brengt met zich mee dat u gezamenlijk belangrijke beslissingen moet nemen over uw kind. Het kan zijn dat er sprake is van een geschil in het kader van de uitoefening van het gezag over bijvoorbeeld de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, schoolkeuze of een paspoortaanvraag. Als u er in onderling overleg niet uitkomt, dan kunnen wij het geschil namens u voorleggen aan de kinderrechter. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Omgang

Kinderen en ouders hebben recht op omgang met elkaar. Inmiddels spreken we over ‘verdeling van de zorg- en opvoedingstaken’ in plaats van over een ‘omgangsregeling’. Ook andere personen die in deel uit maken van het leven van een kind kunnen recht hebben op omgang. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de biologische ouder, stiefouder, pleegouder of grootouder.

Omgangsregeling of zorgregeling

Het verdient de voorkeur dat partijen in overleg tot afspraken komen over omgang. Ons kantoor kan u hierbij helpen en voor u de gemaakte afspraken vastleggen in een ouderschapsplan, bijvoorbeeld in mediation. Helaas is het niet altijd mogelijk om in onderling overleg tot afspraken te komen. Lukt dit niet dan kunnen wij namens u een verzoek bij de rechter indienen tot vaststelling van een omgangsregeling of een regeling ten aanzien van verdeling van de zorg- en opvoedingstaken of wijziging van een bestaande regeling.

Niet nakomen regeling

Heeft u problemen met de uitoefening van uw ouderlijk gezag of loopt de omgangsregeling niet? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij kunnen namens u de rechter verzoeken om, middels een (spoed)procedure, nakoming af te dwingen. Wordt u zelf geconfronteerd met een verzoek van de andere partij, dan kunnen wij namens u verweer voeren en desgewenst een tegenverzoek indienen.

Ouderschapsplan

Alle ouders die ouderlijk gezag hebben over hun kinderen zijn wettelijk verplicht om bij een scheiding de verdeling van zorg en opvoedingstaken vast te leggen in een ouderschapsplan.

Opstellen en/of wijzigen

Bent u al gescheiden maar zijn er omstandigheden welke maken dat u graag alsnog een ouderschapsplan overeenkomt of wilt u een wijziging van het bestaande plan? Ook hier geldt dat het opstellen van een plan dat past bij uw specifieke situatie maatwerk betreft. Wij begeleiden u graag bij het maken en vastleggen van deze afspraken.

In een ouderschapsplan wordt onder meer geregeld:

– Hoofdverblijfplaats: bij wie gaan de kinderen wonen, staan zij ingeschreven;
– Omgangsregeling of verdeling van zorg- en opvoedingstaken;
– Kosten van de kinderen: moet er alimentatie betaald worden, zo ja door wie en voor welke duur? Zijn er nog
overige kosten die verdeeld moeten worden en/of afspraken voor de toekomst worden gemaakt?;
– Vermogen: hoe wordt het vermogen van de kinderen beheerd?;
– Belangrijke beslissingen: hoe wordt omgegaan met beslissingen van bijvoorbeeld medische
aard of schoolkeuze?;
– Communicatie: hoe overleggen de ouders met elkaar en welke zaken worden besproken;
– Belangrijke veranderingen: hoe gaan de ouders om met een wijziging van omstandigheden?

Pensioenverevening

Wet VP

Bij scheiding hebben echtgenoten over en weer recht op de helft van het tijdens huwelijk door de andere opgebouwde ouderdomspensioen. Een en ander is in 1995 geregeld in de Wet Pensioenverevening bij Scheiding (Wet VP). Dit geldt ook voor geregistreerde partners en soms ook samenwonenden voor zover zij dit hebben geregeld in een samenlevingsovereenkomst.

Formulier

Samen met u kunnen wij kijken of de Wet VP van toepassing is op uw pensioenregelingen. Ook kunnen wij u begeleiden bij het invullen en indienen van het ‘formulier mededeling pensioenrechten’ van het ministerie van justitie om de pensioenverzekeraars te melden dat u gescheiden bent en hoe de ouderdomspensioenrechten worden verdeeld.

Onduidelijkheid

Bent u reeds gescheiden en bestaat onduidelijkheid over waar u recht op heeft? Dit kan zijn omdat de verdeling van pensioenrechten ten tijde van de echtscheiding onbesproken is gebleven. Het kan ook zijn dat uw ex-partner niet genegen is om u enige informatie te verlenen betreffende de hoogte van het pensioen waar u mogelijk aanspraak op maakt.

Ons kantoor adviseert u graag over alle voorkomende juridische kwesties die verband houden met pensioenverevening. Heeft u een conflict omtrent de verdeling van pensioenrechten dan kunnen wij u bijstaan en zo nodig kan namens u een procedure aanhangig worden gemaakt.