Israels Van Kessel – Ondernemingsrecht en Arbeidsrecht

Ondernemingsrecht

– Heldere analyse van uw proceskansen in een zakelijk
conflict.
– Effectieve procesbijstand in een rechtelijke procedure.
– Uitgewerkt contract of een meer simpele regeling van afspraken.
Wij zorgen er voor dat de inhoud van een contract of regeling beantwoordt aan uw intenties als ondernemer/opdrachtgever. Het gaat om uw commerciële belangen.

Door langdurige betrokkenheid bij onze opdrachtgevers zijn wij in staat u in al deze facetten met kennis van zaken te begeleiden en uw proceskansen te optimaliseren.

Ondernemingsstructuur
Handelsrelaties
Meer info
Ondernemingsstructuur

– Statutenwijziging ter benutting nieuwe wetgeving (Flex BV)
– Oprichting nieuwe Flex BV
– Aandeelhoudersovereenkomsten
– Verhouding tussen directie en aandeelhouders
– Managementovereenkomsten
– Idem tussen vennoten van een firma of maatschap
– Advisering en rechtbankprocedures
– Exit-regelingen
– Geschillenregelingen

Handelsrelaties:

– Geschillen met distributeurs, afnemers, agenten, franchisenemers, debiteuren: advies en rechtbankprocedures;
– Overeenkomsten met deze handelsrelaties, zoals voor agentuur, wederverkoop, distributie, franchise, enz.;
– Overeenkomsten van opdracht, aanneming en aanbesteding; geschillen bij dienstverlening en aanbesteding/aanneming van werk;
– Incasso van handelsvorderingen, zie ook INCASSO;
– Vordering van schadevergoeding bij leveranciers of verweer tegen ontevreden afnemers;
– Maatregelen tot zekerheid van nakoming (beslaglegging enz.);
– Algemene voorwaarden, opstellen daarvan en procedures met dit thema;
– Oneerlijke concurrentie en andere vormen van onrechtmatig handelen;
– Regelgeving rond mededinging (Mededingingsrecht).

Arbeidsrecht

In ontslagzaken treden wij zowel op voor werkgevers als voor werknemers. Wij kennen daardoor beide kanten van de medaille goed. Treden wij op voor een werknemer die zijn baan verliest dan is de ervaring die wij hebben met werkgevers heel waardevol.

Voeren van (ontslag)procedures
Arbeidsrechtelijke adviezen
Begeleiding bij ziekte werknemer
Opstellen arbeidscontracten en regelingen
Aansprakelijkheid werkgever voor schade
Meer info
Voeren van (ontslag)procedures

– UWV ontslagvergunning: aanvrage;
– Onderhandelen beëindigingsovereenkomst;
– Rechtbank, sector kanton: ontbinding arbeidsovereenkomst, eis tot loondoorbetaling,
vergoeding kennelijk onredelijk ontslag, ontslag op staande voet;
– UWV en sector kanton: groepsontslag en collectief ontslag;
– Overig: zie hierna, o.a. bij inbreuk op concurrentiebeding.

Arbeidsrechtelijke adviezen

– Disfunctionerende werknemer en ontslag;
– Keuze ontslagroute, waaronder ontslag op staande voet;
– Onbehoorlijk werkgeverschap/ werknemerschap;
– Concurrentiebedingen en relatiebedingen: werkgever: hoe sluit je die?
– Werknemer: strategie voor ontlopen van een dergelijk beding bij indienstneming door nieuwe werkgever.

Begeleiding bij ziekte werknemer

– Begeleiding bij ziekte werknemer/doorstroming naar WGA/IVA;
– Doorstroming naar passende arbeid en/of tweede spoor tewerkstelling;
– Bewaking correcte toepassing regelgeving Wet Verbetering Poortwachter;
– Doelmatig en redelijk optreden Arbodienst/bedrijfsarts.

Opstellen arbeidscontracten en regelingen

– Arbeidsovereenkomsten;
– Arbeidsvoorwaarden;
– Personeelsreglementen.

Aansprakelijkheid werkgever voor schade

De aansprakelijkheid van de werkgever kan ontstaan, als deze zich niet als goed werkgever heeft gedragen (art. 7:611 BW). Hetzelfde geldt voor de norm dat de werkgever dient te zorgen voor voldoende veiligheid op de werkplek en ook overigens – wat betreft de invulling van diens werkzaamheden – dient te voorkomen dat de werknemer schade lijdt (art. 7:658 BW).De wet kent voorts een speciale regeling van aansprakelijkheid voor schade die de werknemer in de uitoefening van zijn functie aan een ander of zichzelf toebrengt. De werknemer is voor die schade alleen aansprakelijk als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid (art. 7:661 BW).Bij verkeersongevallen kan die aansprakelijkheid mede ontstaan, wanneer de werkgever niet gezorgd heeft dat de werknemer adequaat tegen de gevolgen van verkeersdeelname voor zijn werk verzekerd is. Dat geldt mede voor schade die de werknemer oploopt door eigen schuld (arresten Hoge Raad 1 februari 2008 inz. Taxicentrale Nijverdal en Akzo Nobel).

Contractenrecht

Bij de uitvoering van contracten ontstaan regelmatig conflicten. Schakelt u ons direct in dan lukt het ons meestal wel om in redelijk overleg met de andere partij tot een oplossing te komen.

Benadert u ons in een stadium dat er al een zodanig conflict is dat de uitvoering van het contract is stopgezet, dan zijn er vaak zware onderhandelingen nodig of leidt alleen een rechtbankprocedure nog tot een oplossing.

Om zakelijke afspraken goed vast te leggen – en om toekomstige conflicten te vermijden – kunnen wij u relevante contractmodellen aanleveren of een opzet maken voor een regeling van specifieke afspraken.

Rechtbankprocedures
Contractadvisering
Contractmodellen en specifieke afspraken
Meer info
Rechtbankprocedures

Wij treden veelvuldig op in gecompliceerde bodemprocedures, zowel voor ondernemers als particulieren. Centrale thema in een procedure over een contract is vaak: welke partij was het eerste in verzuim, degene die de prestatie moest leveren die volgens de wederpartij ondeugdelijk is of degene die de betaling heeft opgeschort.De afnemer van een product of dienst dient altijd tijdig te protesteren als de prestatie niet deugt, zo niet dan kan het ontbreken van tijdig protest een belemmering zijn in een procedure tegen degene die ondeugdelijk heeft geleverd.Als huisadvocaat van ondernemers treden wij ook regelmatig op in kort geding, als de situatie vraagt om een spoedeisende voorziening. Ook particulieren met een belang staan wij bij in kort geding, als de kwestie spoedeisend is.
Zie ook PROCEDURES.

Contractadvisering

Bij geschillen over de uitvoering van een contract adviseren wij op het scherp van de snede, onderhandelen met de wederpartij, maar niet nadat wij eerst uw rechten door een aanmaning hebben veilig gesteld. Zo mogelijk proberen wij in dit soort situaties een rechtbankprocedure te vermijden.

Contractmodellen, formuleren van specifieke afspraken

Ondernemingen zijn wij van dienst door het aanleveren van relevante contractmodellen.
Bij specifieke kwesties zetten wij voor hen concrete afspraken op papier en bieden inventieve oplossingen. Daarmee wordt bereikt dat het doel van partijen binnen het wettelijke kader past en de afspraken bindend zijn.Voor distributierelaties en het opstellen van overeenkomsten, zoals agentuur, distributie- en franchiseovereenkomsten zie ook ONDERNEMINGSRECHT

Aansprakelijkheidsrecht

Dit rechtsgebied betreft alle gevallen waarin een benadeelde partij een ander “aansprakelijk” stelt voor geleden schade en schadevergoeding eist of herstel van schade of andere acties instelt die beogen de benadeelde in een positie te brengen van vóór het schadeveroorzakende feit.

Het schadeveroorzakende feit kan zijn ontstaan uit overeenkomst, zie alsdan verder onder CONTRACTENRECHT, ONDERNEMINGSRECHT, ARBEIDSRECHT en PROCEDURES.

Het feit kan ook zijn ontstaan buiten overeenkomst en kan een veelheid van oorzaken hebben: onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking, regres bij schade die reeds door een ander is vergoed, bijvoorbeeld een verzekeraar.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Meer info
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is aan de orde als er geen overeenkomst met iemand is maar er wel schade ontstaat (art. 6:162 BW). Dat kan zich in allerlei situaties voordoen, van ongevallen in het verkeer tot oneerlijke concurrentie in het handelsverkeer. Centraal staat daarbij de zorgvuldigheidsnorm die een ieder gebiedt rekening te houden met anderen. Als iemand dat niet doet in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, dan dient de schade die daaruit ontstaat te worden vergoed. Andere ingangen zijn: een inbreuk op een recht van een ander (bijv. het eigendomsrecht, hieronder vallen alle vormen van zaaksbeschadiging) en strijd met een wettelijke plicht (door rood rijden).
Als een verzekeraar de schade vergoedt dan heeft deze regres op de dader. Deze en andere regresrechten behoeven bij uitstek kritische beoordeling door degene die ter zake wordt aangesproken resp. door diens advocaat. Wij zijn u daarbij graag van dienst.Als een bepaalde handelswijze op zich niet onrechtmatig is maar er wel sprake is van een verrijking kan dat onder omstandigheden eveneens leiden tot een verplichting een vergoeding te betalen aan de benadeelde en wel ter grootte van het ongerechtvaardigd genoten voordeel (art. 6:212 BW).

Huurrecht

– Huurrecht bedrijfsruimte
– Overname huurovereenkomst bedrijfsruimte
– Rechtelijke goedkeuring voor afwijkende bedingen
– Huurrecht overig bebouwd
– Huurrecht woonruimte
– Geschillen met buren
– Advies en procesvoering

Bouwrecht

– Geschillen bij aanbesteding en oplevering
– Toepassing UAV, AVA en andere bouwvoorwaarden
– Procesvoering Raad van Arbitrage

Burenrecht
Meer info
Burenrecht

Hoewel dit niet valt onder het huurrecht zijn conflicten met buren even ingrijpend. Een dergelijk conflict heeft direct met de eigen woonsituatie te maken en vergt – evenals bij huurgeschillen – een serieuze poging om het met de andere partij eens te worden. Als dat niet lukt zijn er mogelijkheden genoeg om de rechter effectief in te schakelen.

IE-Recht

– Rechten van intellectuele en industriële eigendom
– Auteursrecht
– Merkenrecht
– Modelrecht
– Licentieovereenkomsten
– Advies en procedures
– Opstellen overeenkomsten

Procedures

Het voorbereiden en voeren van gerechtelijke procedures is bij uitstek de taak van een advocaat. Bij rechtbanken,
gerechtshoven en de Hoge Raad kan alleen maar door tussenkomst van een advocaat worden geprocedeerd. Voor deze colleges procederen wij met regelmaat, bij de Hoge Raad doen wij dat niet zelf maar zorgen wij voor goede begeleiding.

Als u eisende partij bent en uw eisen zijn goed te onderbouwen, dan zijn wij in de meeste gevallen met succes in staat om de rechter er van te overtuigen dat de veroordeling die u wenst – van uw wederpartij – wordt uitgesproken.

Maar ook als u gedaagde partij bent is de kans van slagen aanzienlijk. Een gedaagde kan – door het opwerpen van allerlei juridische en feitelijke verweren – vaak met een redelijke kans op succes tegengaan dat hij conform het geëiste veroordeeld wordt. Want, de eisende partij moet immers bewijzen dat wat hij stelt daadwerkelijk klopt.

Bodemprocedures
Meer info
Bodemprocedures

Wij procederen voor u in bodemprocedures én in kort geding. Allerlei kwesties kunnen op één van deze manieren aan de rechter worden voorgelegd.

Ook een gewone (bodem)procedure gaat tegenwoordig snel. Na het verweer van de wederpartij volgt meestal een zitting (een z.g. comparitie van partijen) waarop veel zaken worden afgehandeld, hetzij door een schikking, hetzij doordat de rechtbank genoeg weet en enige tijd daarna met een eindvonnis komt. Als dat niet lukt, of als het om een principiële kwestie gaat wordt verder geprocedeerd, zo nodig in hoger beroep.

Bij de kantonrechter wordt geprocedeerd in arbeidszaken en huurzaken of ter zake geldvorderingen tot € 25.000,-. Deze rechter maakt deel uit van de rechtbank (sector kanton). Wij treden bij die sector voor u op als gemachtigde, bijstand van een advocaat is niet verplicht.

Voor wat betreft de Hoge Raad (het hoogste rechtscollege) zijn wij er om uw zaak te introduceren bij de meest geschikte cassatieadvocaat en een efficiënte informatiestroom op gang te brengen en te begeleiden resp. de juiste vorm van verweer te kiezen. Soms is voor de verweerder in cassatie geen verweer nodig. Ook dat vergt een beoordeling en tijdig advies.

Incasso

Voor het incasseren van (grotere) geldvorderingen wordt gebruik gemaakt van de volgende methodes:

– Gerechtelijke procedures bij de sector kanton (tot € 25.000,-) of rechtbank;
– Beslaglegging en in bewaringneming van beslagen zaken. Via conservatoir beslag of, bij zaken die
met eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, onder omstandigheden ook revindicatoir beslag.
– Andere maatregelen tot zekerheid van betaling, waaronder verwerving van pandrechten
– Voeren van een kortgeding: alleen bij hoge mate van spoedeisendheid anders weegt het grotere
risico van verlies (vergeleken bij een bodemprocedure) niet op tegen het voordeel van een
(mogelijk) snelle uitspraak;
– Faillissementsaanvrage (of dreiging daarmee).

Insolventie

– Herstructurering en doorstart na insolventie: advies;
– Benadeling schuldeisers (z.g. Pauliana): advies en procedure / verweer tegen curator in faillissement;
– Verkrijging verhaal op verdwenen vermogen: procedure/ eisend tegen curator.